Środki ochrony indywidualnej w czasie koronawirusa.

Zbiór reguł regulujący zasady bezpiecznego wykonywania pracy BHP, zawarty jest w Rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Określa on prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP, oraz istotne kwestie związane ze stosunkiem pracy. Do najważniejszych należą: profilaktyka i ochrona zdrowia,  warunki techniczne budynków , szkolenia w zakresie bhp, czynniki szkodliwe i uciążliwe wypadki przy pracy oraz  środki ochrony indywidualnej. W szczególności ta ostatnie kwestia wymaga szczegółowego omówienia, głównie ze względu ma pandemię koronoawirusa.

BHP w czasie Covid

Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego jest wyjątkowa i nakłada na pracodawcę szczególne obowiązki związane z zapewnieniem pracownikowi  niezbędnego wyposażenia ochronnego. Rozporządzenie mówi iż pracodawca musi dostarczyć odzież i obuwie robocze w przypadku gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu lub gdy występują szczególe wymogi technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku epidemii koronawirusa występuje zbieg przesłanek w odniesieniu do konieczności wyposażenie pracownika w szczególne formy zabezpieczenia. Należy pamiętać iż inne będą względem pracownika fizycznego linii produkcyjnej,  sprzedawcy, a inne względem pracownika służby zdrowia pracującego w miejscach szczególnie narażonych na możliwość  zarażenia wirusem. Obowiązek zapewnienia środków ochrony indywidualnej jest jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Zgodnie z wymienionym powyżej rozporządzeniem jest to  wyposażenie przewidziane do noszenia lub trzymania przez pracownika  celem  ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, mogących mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie. Do takich środków należą środki ochrony twarzy i oczu np. gogle ochronne czy przyłbice z poliwęglanu chroniące przed bezpośrednia możliwością dotarcia wirusów i bakterii do dróg oddechowych i oczu. Ważna jest też stosowanie ochrony dróg oddechowych przed aerozolami które służą transmisji patogenów.

Środki ochronne

Należy używać środków posiadające odpowiednie certyfikaty celem zapewnienia jak najlepszej ochrony pracownika i uniknięcia ewentualnej sankcji ze strony instytucji kontrolnych np. Państwowej Inspekcji Pracy. W odniesieniu do wspomnianych powyżej pracowników służby zdrowia katalog środków ochrony indywidualnych jest dość szeroki, poza wspomnianymi powyżej należą do nich kombinezony ochronne, rękawice silikonowe, nitrylowe, płyny antyseptyczne na bazie etanolu, półmaski filtracyjne, i inne zapewniające bezpieczeństwo. Niedopuszczalne są sytuacje braków środków ochrony indywidualnej lekarzy, pielęgniarek i ratowników związane z pandemią  korona wirusa mające miejsce obecnie w polskich szpitalach i przychodniach. Braki sprzętu ochronnego rekompensowane są dostarczaniem ręcznie szytych maseczek bez certyfikatu, oraz drukowanych gogli ochronnych. Może to w przyszłości stanowić podstawę ewentualnego roszczenia podniesionego przed sądem pracy, o dopuszczenie do pracy bez wymaganych środków ochrony osobistej. Oczywiście środki ochrony indywidualnej, powinny być dobierane z uwzględnieniem specyfikacji i stanowiska pracy i posiadać stosowne certyfikaty zgodności, oznaczenie CE. Istotną kwestią jest również odkażanie i utylizacja środków ochrony indywidualnej. Co do zasady obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, niedopuszczalne jest zlecanie tych czynności pracownikom korzystającym ze środków ochrony.