Przetwarzanie danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Przetwarzanie danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację dokonywaną na tych danych, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Zgodnie z przedstawioną definicją łatwo dojść do wniosku, że z przetwarzaniem mamy do czynienia każdorazowo gdy dokonamy jakiejkolwiek czynności na danych osobowych i trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub jest […]