RODO w oku Wielkiego Brata, czyli monitoring wizyjny w świetle nowych przepisów

RODO w oku Wielkiego Brata, czyli monitoring wizyjny w świetle nowych przepisów

Najnowsze rozwiązania legislacyjne dotyczące zasad stosowania monitoringu wizyjnego wzbudziły wiele rozbieżności interpretacyjnych co do zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, a przez to zasadności i przesłanek stosowania monitoringu. W tym miejscu przypomnieć należy, że od 25 maja 2018 r. stosowanie monitoringu wizyjnego podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), uzupełnionym przez regulacje krajowe, które odnoszą się m.in. do pracodawców, placówek oświatowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Administrator, podejmując decyzję o zastosowaniu monitoringu wizyjnego, powinien zweryfikować, czy ma podstawę prawną do wprowadzenia takiej formy nadzoru. Podstawą przetwarzania danych zwykłych może być: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów; wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której […]

Przetwarzanie danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Przetwarzanie danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację dokonywaną na tych danych, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Zgodnie z przedstawioną definicją łatwo dojść do wniosku, że z przetwarzaniem mamy do czynienia każdorazowo gdy dokonamy jakiejkolwiek czynności na danych osobowych i trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub jest […]