Przepisy związane z przeprowadzeniem próbnej ewakuacji

Z każdego miejsca w budynku, w którym przebywają ludzie, muszą być zapewnione warunki pozwalające na przeprowadzenie szybkiej i bezpiecznej ewakuacji. Aby zadbać o efektywność jej przebiegu, konieczne jest systematyczne przeprowadzanie specjalnych prób. W ten sposób uzyskać można protokół zawierający wykaz ewentualnych nieprawidłowości, a na jego podstawie szybko wprowadzić zmiany pozwalające na zwiększenie skuteczności zabezpieczeń na wypadek prawdziwej ewakuacji.

Próbna ewakuacja przepisy

Obowiązek praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji dotyczy właścicieli lub zarządców obiektów użytkowanych przez ponad 50 osób, niezakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi IV. Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, próbną ewakuację należy przeprowadzić przynajmniej raz na dwa lata. Jeżeli w obiekcie cyklicznie zmienia się grupa powyżej 50 użytkowników, procedura ta powinna być dokonana co najmniej raz na rok, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia korzystania z budynku przez nowych użytkowników. Jeżeli obiekt zawiera strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi II, zakres próbnej ewakuacji powinien być uzgodniony z komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczy to także budynków zakwaterowania osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Przebieg prawidłowej ewakuacji

W przypadku powstania zagrożenia, głównym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w obiekcie jest współpraca oraz podporządkowanie się poleceniom kierownika akcji ratowniczej do momentu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Osoby nieuczestniczące w akcji ratowniczej muszą ewakuować się najkrótszą drogą ewakuacyjną, odpowiednio oznakowaną i znajdującą się poza strefą objętą pożarem lub na zewnątrz danego budynku. Ewakuację rozpoczyna się od stref, w których powstał pożar lub tych znajdujących się bezpośrednio na drodze rozprzestrzeniania się ognia. W jej przebiegu konieczne jest wyłączenie dopływu prądu i przeciwdziałanie panice, a także korzystanie z ciągów klatek schodowych zamiast wind. Bez potrzeby nie powinno się otwierać drzwi do pomieszczeń objętych pożarem, ponieważ nagły dopływ powietrza gwałtownie zwiększa rozprzestrzenianie się ognia. Kiedy ewakuacja zostanie zakończona, należy sprawdzić stan osobowy. Przy jego niezgodności i podejrzeniu, że ktoś pozostał w strefie zagrożonej, należy zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym oraz ponownie sprawdzić pomieszczenia budynku.