Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa wiąże się z realizacją przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, poprzez zapobieganie powstaniu pożaru, jak i zapewnieniem środków do ich zwalczania.

Jesteśmy doświadczoną firmą zajmującą się kompleksową obsługą firm w zakresie usług PPOŻ. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów otaczamy ich wszechstronną opieką od etapu projektowania systemów bezpieczeństwa pożarowego, poprzez audyty i optymalizację projektów aż do ich wykonania, jak również poprzez przygotowanie procedur i instrukcji przeciwpożarowych, po wsparcie doradztwem w zakresie optymalizacji kosztów ochrony PPOŻ poprzez poszukiwanie rozwiązań zamiennych.

Nasze usługi BHP i PPOŻ realizujemy na terenie całego województwa podkarpackiego między innymi w miastach takich jak Rzeszów, Przemyśl, Jarosław, Dębica, Mielec, Krosno, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, jak również w województwach sąsiednich.

Ochrona przeciwpożarowa Rzeszów

Zadwoń tel. 887 119 887

PPOŻ Rzeszów

Zakres świadczonych usług:

 • Projektowanie i wykonawstwo systemów detekcji i sygnalizacji pożarów (ISP)
 • Projektowanie i wykonawstwo instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) i instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego
 • Projektowanie i wykonawstwo specjalistycznych systemów gaszenia pożarów (instalacje tryskaczowe, zraszaczowe, mgły wodnej oraz gaszenia gazem obojętnym)
 • Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Scenariuszy Pożarowych
 • Opracowanie Operatów Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą o odpadach
 • Optymalizacja kosztów ochrony przeciwpożarowej od projektu po wykonawstwo
 • Audyty i ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych i zakładów
 • Organizacja ewakuacji próbnej
 • Nadzór zgodności procedur i dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa
 • Przegląd, konserwacja i naprawa gaśnic, hydrantów i instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego
 • Opracowanie i aktualizacja planów ewakuacji
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa Rzeszów

BHP to także niezbędne procedury i dokumentacja ppoż.

Jesteśmy w stanie przygotować następujące rodzaje dokumentacji przeciwpożarowej:

 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (tworzenie lub aktualizacja);
 • Plan ewakuacji z obiektów i terenów;
 • Plan rozmieszczenia sprzętu gaśniczego;
 • Projektowanie i wykonawstwo systemów gaszenia pożarów
 • Projektowanie i wykonawstwo systemów detekcji i sygnalizacji pożarów (IPS);
 • Projektowanie i wykonawstwo dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DOS)

Dlaczego obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest potrzebna przedsiębiorcom i urzędom?

Ochrona przeciwpożarowa związana jest przede wszystkim z zapobieganiem, profilaktyką oraz niedopuszczeniem do powstawania warunków, które mogłyby doprowadzić do wystąpienia  pożaru oraz innych miejscowych zagrożeń na obszarze zakładu pracy oraz należących do niego obiektów.

Każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość konsekwencji wynikających z wykrycia nieprawidłowości w zakresie istotnego zagadnienia jakim jest ochrona ppoż. Warto więc sprawdzić czy Państwa firma spełnia rygorystyczne kryteria stawiane przez ustawodawcę.

Działania w zakresie zagadnienia jakim jest ochrona przeciwpożarowa muszą być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę oraz liczby zatrudnianych przez niego pracowników.
Istotnymi kwestiami są również ewentualna obecność innych osób znajdujących się na terenie zakładu pracy, a także rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Ppoż Rzeszów

Warto mieć na uwadze, że zgodnie z art. 207 KP każdy pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zgodnie z Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z poz. zm.). osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
 • zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń ppoż., zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ochrona ppoż

ppoż rzeszów