Co powinna zawierać instrukcja ppoż.?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to istotny dokument, który obowiązuje przez cały okres użytkowania budynku. Obiekty, które muszą być wyposażone w instrukcję, jej formę oraz informacje, które powinna zawierać określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Instrukcja przeciw pożarowa — gdzie obowiązuje?

Budynki, które muszą być wyposażone w instrukcję bezpieczeństwa pożarowego określa ust. 1 i 8 rozporządzenia z 2010 roku. Zgodnie z przepisami w instrukcję muszą być wyposażone wszystkie obiekty lub stanowiące odrębne strefy pożarowe części tych obiektów, jeżeli są one wykorzystywane jako miejsce:

– użyteczności publicznej,
– zamieszkania zbiorowego,
– produkcyjne,
– magazynowe,
– inwentarskie.

Ponadto w wymienionych obiektach musi występować strefa zagrożenia wybuchem. Wyjątek od tych zapisów stanowią:

– budynki lub istniejące w ich ramach odrębne strefy pożarowe, których
kubatura brutto nie przekracza 1 000 m3 (nie dotyczy budynków
inwentarskich),
– budynki inwentarskie, których kubatura nie przekracza 1 500 m3,
– strefy pożarowe obiektów innych niż budynek, o ile ich powierzchnia
nie przekracza 1 000 m3.

Obowiązkowe elementy instrukcji przeciwpożarowej

Zgodnie z wytycznymi w pkt 1 wszystkie instrukcje bezpieczeństwa pożarowego muszą zawierać szereg informacji, które pozwolą na efektywne ratowanie osób i mienia w przypadku pożaru.

Do niezbędnych zapisów i, które muszą być zawarte w instrukcji zalicza się m.in. informacje o:

– warunkach ochrony przeciwpożarowej,
– wyposażeniu przeciwpożarowym,
– przeglądach i czynnościach konserwujących sprzęt przeciwpożarowy,
– sposobie działania, gdy pojawi się pożar lub inne zagrożenie,
– rzeczywistym sposobie przeprowadzenie ewakuacji,
– sposobie informowania użytkowników obiektu o obowiązujących
przepisach przeciwpożarowych, o treści instrukcji ppoż. oraz o
zdaniach i obowiązkach w zakresie ochrony przeciwpożarowej, którym
będą podlegać.

Ponadto instrukcja musi zawierać szczegółowy plan obiektu wraz z jego usytuowaniem oraz teren przyległym. Tak sporządzona instrukcja musi być przekazana do właściwego Komendanta Powiatowej/Miejskiej PSP. Należy mieć na uwadze, że ze względu ważność dokumentu, jakim jest instrukcja przeciwpożarowa może być on tworzony jedynie przez wykwalifikowane osoby. Z tego względu zaleca się przekazywanie tworzenia fachowych instrukcji uprawnionym do tego podmiotom. Dzięki temu można mieć pewność, że będzie ona zgodna z prawem.