Kto musi przechodzić szkolenie BHP

Kto musi przechodzić szkolenie BHP

Szkolenia BHP stanowią bardzo ważny element funkcjonowania przedsiębiorstwa ponieważ to pracodawca jest odpowiedzialny za przeszkolenie i  zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich warunków do pracy. Stanowi o tym Kodeks Pracy, w którym jest bardzo dokładnie określone, że zarówno pracodawca jak i jego pracownicy muszą znać przepisy oraz przejść odpowiednie szkolenie BHP. Obowiązek ten powinien być dopełniony jeszcze przed podjęciem pracy a w późniejszym czasie należy pamiętać o badaniach okresowych zgodnie z terminami określonymi przez ustawodawcę dla poszczególnych typów zawodów, wynikających z nich obowiązków i ryzyk zawodowych z nimi związanych.  Dlatego zarówno pracodawca, kadra kierownicza oraz pracownicy muszą przejść odpowiednie dla swojego stanowiska pracy szkolenie z zakresu BHP Szkolenie BHP pracodawcy   Odbycie szkolenia […]

Dotacje ZUS.

Dotacje ZUS.

Niespełna tydzień temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Program skierowany jest na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Wnioski można składać od 27 lipca do 31 sierpnia. Jako podstawowy cel konkursu wybrano oczywiście poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami i chorobami zawodowymi. Jakie działania będą przedmiotami dofinansowywania? Dotacje ZUS. Dokonano wyboru obszarów technicznych, w których mieszą się działania. Jest to przede wszystkim bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy oraz urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi, oraz promieniowaniem elektromagnetycznym. Kwalifikują się także działania związane z oświetleniem miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona […]

Oceny ryzyka zawodowego

Oceny ryzyka zawodowego

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy względem swojego pracownika, jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego. Przygotowanie takiej oceny i odpowiednie udokumentowanie ryzyka związanego z pracą na danym stanowisku jest czynnością niezbędną do tego, aby pracownik mógł w pełni bezpiecznie wykonywać swoje zawodowe obowiązki. Czym jednak jest taka ocena ryzyka zawodowego i kto konkretnie powinien ją posiadać? Czym jest ocena ryzyka zawodowego? Czytając kodeks pracy, bez trudu można znaleźć zapis, że pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu pracownikowi bezpiecznego miejsca pracy. Oprócz jednak tego zobowiązany jest zapewnić mu badania lekarskie, a także, co być może najważniejsze, musi zapoznać pracowników z tym, co im grozi podczas wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku pracy. […]

Środki ochrony indywidualnej w czasie koronawirusa.

Środki ochrony indywidualnej w czasie koronawirusa.

Zbiór reguł regulujący zasady bezpiecznego wykonywania pracy BHP, zawarty jest w Rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Określa on prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP, oraz istotne kwestie związane ze stosunkiem pracy. Do najważniejszych należą: profilaktyka i ochrona zdrowia,  warunki techniczne budynków , szkolenia w zakresie bhp, czynniki szkodliwe i uciążliwe wypadki przy pracy oraz  środki ochrony indywidualnej. W szczególności ta ostatnie kwestia wymaga szczegółowego omówienia, głównie ze względu ma pandemię koronoawirusa. BHP w czasie Covid Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego jest wyjątkowa i nakłada na pracodawcę szczególne obowiązki związane z zapewnieniem pracownikowi  niezbędnego wyposażenia […]

Praca zdalna

Praca zdalna

Z dnia na dzień sytuacja robi się coraz poważniejsza i wszystkie działania koncentrują się na zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jedynym skutecznym sposobem walki jest ograniczenie, polegające na pozostawaniu w domu. Dlatego wielu pracodawców zdecydowało się na oddelegowanie pracowników do pracy zdalnej. Z punktu widzenia BHP, biorąc pod uwagę, że są to zwykle prace biurowe lub specjalistyczne polegające na korzystaniu z komputera i telefonu, jest to oczywiście rozwiązanie bezpiecznie. Jeśli jednak osoba oddelegowana, nigdy nie pracowała zdalnie, to powinna wiedzieć, jakie „zagrożenia” czekają w pracy w domu.   Praca Zdalna — największe zagrożenia   O ile w pracy czasem może nas odrywać od pracy gadatliwy kolega, dźwięk telefonu dzwoniący non stop […]

Koronawirus a BHP

Koronawirus a BHP

Dzisiaj potwierdzono łącznie 5 przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce. SARS-CoV-2 został odnotowany w prawie 100 krajach na całym świecie, gdzie liczba chorych przekroczyła 100 tysięcy. Nikt oczywiście nie używa słowa epidemia, jednak powstaje wiele pytań i wątpliwości w kwestii prawa pracy i obowiązków pracodawcy. Państwowa Inspekcja Pracy w odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania przygotowała odpowiedzi i wyjaśnienia. W większości dotyczą one kwestii związanych z przebywaniem lub wyjazdem w zagrożone regiony. Pierwsza kwestia to możliwość odmowy pracownika, jeśli delegacja dotyczy miejsca, w którym istnieje groźba zarażenia. Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu pracy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i […]

Bezpieczeństwo pożarowe. Ustawa ppoż.

Bezpieczeństwo pożarowe. Ustawa ppoż.

W każdym przedsiębiorstwie istnieją miejsca składowania różnego rodzaju odpadów. Aby zgromadzone materiały łatwopalne nie były zagrożeniem dla innych pomieszczeń, budynków i znajdujących się w pobliżu pracowników. należy wdrożyć operat przeciwpożarowy. Kto powinien opracować operat przeciwpożarowy? Operat przeciwpożarowy musi być opracowany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, i mogą to być: – rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w sytuacji, gdy temat podlega marszałkowi województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, – inżynier pożarnictwa, czyli osoba która skończyła studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego – gdy nadzór leży w gestii starosty. Operat przeciwpożarowy Sporządzanie Operatu przeciwpożarowego stało się koniecznością, wynikłą z powodu serii pożarów, które pojawiały się […]

Komu przysługuje odzież robocza?

Komu przysługuje odzież robocza?

W wielu miejscach pracy istnieje bardzo luźny dress code, korporacje mają zwykle narzucony styl oficjalny, jednak w niektórych profesjach wymagana jest specjalna odzież ochronna. Pierwszym skojarzeniem dla większości z nas będzie kask „budowlańca”. Odzież robocza kojarzy nam się także z maskami do oddychania, kombinezonami dla mechaników, czy lekarskich i pielęgniarskich fartuchów. Często zapominamy, że ważnym elementem odzieży ochronnej jest obuwie robocze, stosowane w ogromnej ilości miejsc jak np. magazyny czy stolarnie. Czy pracownik może odmówić wykonywania obowiązków? Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy. O ile często niestety zdarza się, że pracodawca nie do końca dopełnia swoich obowiązków, to w przypadku gdzie na stanowisku pracy odzież ochronna […]

Informacje o czynnikach rakotwórczych. Do 15 stycznia

Przypomnienie Jak co roku, 15 stycznia upływa termin przekazania „Informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym, lub mutagennym”. Jeżeli pracownicy firmy mają kontakt z powyższymi substancjami, pracodawca ma obowiązek przekazania informacji właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. Wykaz substancji chemicznych, mieszanin, czynników lub procesów technologicznych stanowią: substancje chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, […]

BHP. Podsumowanie roku 2019

BHP. Podsumowanie roku 2019

Mijający rok był dość intensywny, jeżeli chodzi o nowelizacje prawne i zmiany w przepisach. Czy faktycznie większość z nich wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, dowiemy się w najbliższej przyszłości. Jednak by mieć punkt odniesienia, zebraliśmy najważniejsze w naszym podsumowaniu. Już pierwszego stycznia, a w zasadzie ostatniego dnia grudnia 2018, weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali. Regulacja była wynikiem zmian technologicznych, poprzednie rozporządzenie było z dnia 30 grudnia 1999. Pełen tekst rozporządzenia do pobrania tutaj. Także 1 stycznia zaczęły obowiązywać zmiany, znoszące obowiązek szkoleń okresowych BHP. Docelowo miały być uproszczeniem dla przedsiębiorców, a dotyczyły części […]