Blog

Dlaczego odzież bhp jest taka ważna?

Odzież bhp – ochronna to jeden z nieodłącznych elementów, o których trzeba pamiętać podczas każdej budowy, remontu, produkcji czy pracy z produktami. Pełni ona bardzo ważną funkcję, bowiem chroni przed szkodliwym działaniem niektórych prac czy substancji, a nawet zapobiega poważnym uszkodzeniom lub śmierci. Nie straszny jej wiatr, deszcz, nagłe zmiany klimatyczne, kurz, piach, a nawet temperatury. Odzież BHP Rzeszów, czyli w poszukiwaniu producentów Obecny rynek oferuje szeroką gamę produktów samych czołowych producentów. W każdym mieście znajduje się wiele konkurencyjnych firm, które znane są ze swoich odzieży ochronnej. I takim oto sposobem, wpisują w wyszukiwarkę hasło: „odzież ochronna Rzeszów”, wyświetli się cała lista sklepów, w których można znaleźć profesjonalną odzież ochronną. […]

KODEKS PRACY

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY Dziennik Ustaw z dnia 12 października 2016 r., poz. 1666 ZMIANY: – Dz. U. z 2106 r., poz. 2138, – Dz. U. z 2016 r., poz. 2255. DZIAŁ PIERWSZY. PRZEPISY OGÓLNE ROZDZIAŁ I Przepisy wstępne Zakres regulacji – Kodeks pracy Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownik – definicja ogólna Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawca – definicja Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Art. 31. § 1. Za […]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Dziennik Ustaw z dnia 20 grudnia 2013 r., poz. 1618 Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie stosuje się do zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób […]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dziennik Ustaw z dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 817 ZMIANY: – Dz. U. z 2016 r., poz. 944 – Dz. U. z 2016 r., poz. 952. Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych § 1. 1. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku […]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw z dnia 29 września 2003 r. Nr 169, poz. 1650 (tekst jednolity) ZMIANY: – Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, – Dz. U. z 2008 r. Nr 108, poz. 690, – Dz. U. z 2011 r. Nr. 173, poz. 1034. Na podstawie art. 237’15’ § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Rozporządzenia o bhp – zakres regulacji Dział I Przepisy wstępne § 1. 1. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące: 1) obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy […]

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej – nowy jednolity tekst

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dziennik Ustaw z dnia 27 października 2009 r. Nr 178, poz. 1380 (tekst jednolity) ZMIANY: – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, – Dz. U. z 2012 r., poz. 908, – Dz. U. z 2013 r., poz. 1635, – Dz. U. z 2015 r., poz. 1505. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, […]

ZAUFALI NAM: